بازار صنعت آب کشور
جستجو
درج آگهی رایگان
لوله های آبیاری قطره ای

                                     
  سری های لوله
  SDR 9
S 4
SDR 9
S 4
SDR 9
S 4
SDR 11
S 5
SDR 11
S 5
SDR 11
S 5
SDR 13.6
S 6.3
SDR 13.6
S 6.3
SDR 13.6
S 6.3
SDR 17
S 8
SDR 17
S 8
SDR 17
S 8
SDR 21
S 10
SDR 21
S 10
SDR 21
S 10
SDR 26
S 12.5
SDR 26
S 12.5
SDR 26
S 12.5
  رده فشاری،PN بر حسب bar
PE 32 PN 6 PN 6 PN 6 PN 5 PN 5 PN 5 PN 4 PN 4 PN 4 PN 3.2 PN 3.2 PN 3.2 PN 2.5 PN 2.5 PN 2.5 ---------- ----------- ----------
PE 40 PN 8 PN 8 PN 8 PN 6 PN 6 PN 6 PN 5 PN 5 PN 5 PN 4 PN 4 PN 4 PN 3.2 PN 3.2 PN 3.2 PN 2.5 PN 2.5 PN 2.5
  ضخامت دیواره
اندازه اسمی emin emax Mass
In
g
emin emax Mass
In
g
emin emax Mass
In
g
emin emax Mass
In
g
emin emax Mass
In
g
emin emax Mass
In
g
12 1.4 1.7 46 1.1 1.4 37 ----- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
16 1.8 2.1 80 1.5 1.8 68 1.2 1.5 55 1 1.3 47 ----- ----- ----- ----- ----- -----
20 2.3 2.7 127 1.9 2.3 107 1.5 1.8 87 1.2 1.5 70 1 1.3 59 ----- ----- -----
25 2.8 3.2 195 2.3 2.7 63 1.9 2.3 137 1.5 1.8 110 1.2 1.5 89 1 1.3 75
3.2 3.6 4.1 321 2.9 3.3 264 2.4 2.8 223 1.9 2.2 170 1.6 1.9 152 1.3 1.6 125